ALV kent vlot verloop

Tekst: Dik Schreuders

Maandag 18 december jl. vond de Algemene Leden Vergadering van DHC plaats in ons clubgebouw. Exact een week eerder werd deze gecanceld vanwege de afgegeven weercode rood.

Dik Schreuders leidde de vergadering in een vlot tempo en na een uur kon de vergadering worden beëindigd. Penningmeester Irma Lauwers en de bestuursleden Aad Eerhard en Jos de Groot werden herkozen. Max Arler werd gekozen als nieuw bestuurslid, waardoor het bestuur nu uit 8 personen bestaat. Kantinecommissielid Yvonne van Ierschot haakt aan bij het bestuur en zal mogelijk op enige termijn ook gaan toetreden. Emanuelle de Kock werd benoemd tot lid van de Normen en Waarden Commissie en Bram Aanen completeert de Kascommissie.

Teruggeblikt werd op het afgelopen verenigingsjaar 2016/2017, zowel organisatorisch, beleidsmatig als financieel. Hierbij werd uiteraard gerefereerd aan de onder leiding van de KNVB georganiseerde “Groep Grootscholten”, bestaande uit ca. 25 DHC-vrijwilligers. Dit heeft inmiddels geleid tot een activiteitenplan en een toekomstplan. Voorts constateert het bestuur dat er onder leiding van vrijwilligerscoördinator Annemarie Oprel sprake is van een voorzichtige groei van nieuwe vrijwilligers.

Met een aantal vragen over het onderhoud van de accommodatie, stemden de aanwezige leden in met het uiteengezette bestuursbeleid en het financieel verslag.